Yellow Mountain to go ahead through subsidiary float